Sunday, October 16, 2011

portret

Eto nesto frisko, isprobavao brusheve i neke tehnike. Nisam odavna :) Bez referenci

Saturday, October 15, 2011

Thursday, October 13, 2011